kainight92:

K poster on the September issue of Dangeki Girls Style’s magazine!
Suoh Mikoto, Munakata Reisi, Yata Misaki, Fushimi Saruhiko are drawn on it

¡Fushimi Saruhiko cumple 3 años hoy!
Tres años con el blog pero llevo uno con mi monito!! :3

¡Fushimi Saruhiko cumple 3 años hoy!

Tres años con el blog pero llevo uno con mi monito!! :3gareki-lover:

kainight92:

K-Gakuen K
otome game

podran hacer suyo al que deseen mis estimadas señoritas dfdghjmbv